Tüzük

                                      ADANA GALATASARAY TARAFTARLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1: Derneğin adı: Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği’dir.

Derneğin merkezi Adana’dır.

Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği bu Tüzük’te “Dernek” olarak anılacaktır.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI İLE UĞRAŞI ALANI

Madde 2:

2.1) Derneğin amacı, Adana, Mersin, Tarsus ve Osmaniye’de yerleşik veya Adana, Mersin, Tarsus ve Osmaniye  doğumlu olan ve Galatasaray spor takımlarını destekleyen taraftarların birlik ve dayanışmasını sağlamak, Galatasaray spor kulübüne maddi manevi destek sağlamak, Galatasaray taraftarı öğrencilere burs sağlamak, yemek düzenlemek, spor ve Galatasaray taraftarlığı bilincini arttırmak,

2.2) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

2.3) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

2.4) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

2.5) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamaktır.

ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 3: Adana, Mersin, Tarsus ve Osmaniye’de yerleşik veya Adana, Mersin, Tarsus ve Osmaniye’de doğumlu olmak, Galatasaray taraftarı olmak, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olmak,  en az iki üye tarafından tavsiye edilmiş olmak, kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak üye  olmaya yeterlidir.

Madde 4: Yönetim Kurulu uygun gördüğü ve 3. maddede belirtilen suçlardan sabıka kaydı olmayan kişileri fahri üyeliğe kabul edebilir. Fahri üyelik için herhangi bir sınırlama yoktur. Fahri üyelerin, üyelik hakları yoktur. Ancak lokal ve dernek üyelerince kullanılan demirbaşlardan yararlanabilirler

ÜYELERİN HAK VE SORUMLULUKLARI

Madde 5: Üyelerin hak ve sorumlulukları şunlardır;

5.1) Üyeler Yönetin Kurulu tarafından verilen görev ve sorumlukları haklı mazereti bulunmadığı sürece yerine getirmek,

5.2) Her zaman bir grubu temsil ettiğini bilmek ve bu sorumlulukla davranmak. Katıldığı organizasyonlarda grubun adını kötüleyecek ve derneğin amaç ve faaliyetlerine ters düşecek davranışlarda bulunmamak,

5.3) Galatasaray’ın şan ve şöhretine uygun davranmak. Galatasaray ismi ve markasını ticari amaçlarla kullanmamak ve kullananları derhal bildirmek

5.4) Derneğe ait web sitesini, sosyal medya gruplarını takip ederek, duyuruları zamanında görmek ve öğrenmek

5.5) Toplumumuzda kabul görmüş genel ahlak kuralları dışında davranış sergilememek, suç işlememek ve herhangi bir yasa dışı örgüt üyesi olmamak.

5.6) Aidatlarını ödemek

Madde 6: 5. Maddenin 5.3, 5.5 ve 5.6 fıkralarına aykırılık durumunda üye derhal Disiplin Kuruluna sevk edilir. Disiplin kurulu raporuna istinaden Yönetim Kurulu  tarafından ihraç edilir. 5. Maddenin anılan fıkraları dışında kalan maddelerde sayılan hallerde, birden fazla uyarı alan üyemiz Yönetim Kurulu tarafından gruptan ihraç edilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 7: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 8: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:

8.1) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

8.2) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

8.3) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

8.4) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

8.5) Atatürk İlke ve İnkılaplarına aykırı söylemde bulunmak.

8.6) Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri, üyeleri, sporcuları hakkında ağır eleştiri ve hakaretlerde bulunmak, Galatasaray şan ve şöhretine aykırı davranmak.


8.7) Herhangi bir terör örgütüne üyelikten hakkında soruşturma açılmış olmak.


8.8) Hakkında kasten işlenmiş suçlar nedeniyle kesinleşmiş hüküm bulunmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu  kararı ile üyelikten çıkarma kararı verilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

DERNEK ORGANLARI 


Madde 9:
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel Kurul,

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetim Kurulu,

4- Disiplin Kurulu

5- Onur  Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI İLE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Madde 10: Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul;

10.1) Bu Tüzük’te belli edilen zamanda olağan,


10.2) Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

10.3) Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Mayısayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

ÇAĞRI USULÜ

ÇAĞRI USULÜ

Madde 11: Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, derneğin sosyal medya duyuru grubunda ya da yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI USULÜ

Madde 12: Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin fesih hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA, KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Madde 13:
Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar gizli olarak yapılır. Açık oylamada, Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

Madde 14: Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu Tüzük’te yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15: Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

15.1) Dernek organlarının seçilmesi,

15.2) Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nden yazılı onay almak kayıt ve şartıyla dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

15.3) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

15.4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

15.5) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

15.6) Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

15.7) Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun başkan ve üyelerine verilecek ücretile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

15.8) Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması,

15.9) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olması veya üyelikten ayrılması,

15.10) Derneğin vakıf kurması,

15.11) Derneğin fesih edilmesi,

15.12) Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

15.13) Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,


15.14) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olmak isteyen üyeler, belirlenen seçimli Genel Kurul toplantısından bir hafta önce aday olduklarını Yönetim Kurulu’na bildirerek, seçime katılabilirler.

15.15) Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.


15.16) Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işler, görür ve yetkileri kullanır.

15.17) Genel kurul, Tüzük’te belirtilen amacın dışına çıkılması, Galatasaray ismi ve markasına zarar verebilecek her türlü faaliyetlerde bulunulması halinde derhal derneği feshetmekle yükümlüdür.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ
Madde 16:
Yönetim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.          

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 17:
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

17.1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

17.2) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

17.3) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak

17.4) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

17.5) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

17.6) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesap tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,

17.7) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

17.8) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında kendisine verilmiş olan görevleri yerine getirmek,

17.9) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

17.10) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,


17.11) Seçilen Dernek Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin isimlerini Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne yazılı olarak bildirmek.

17.12) Talep edildiğinde Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne mali ve idari konularda yazılı olarak bilgi vermek.

17.13) Dernek yetkilileri, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıkları ile spor takımları (futbol, basketbol, voleybol, vb.)  hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Madde 18: Denetim Kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19: Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20: Disiplin Kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Dernek Tüzüğü, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket eden aday üyeler, üyeler ve fahri üyeler hakkında gerekli incelemeleri yapar, gerekli gördüğü hallerde uyarılarda bulunur. Tüzük’te yazılı olan durumların gerçekleşmesi halinde Yönetim Kuruluna  üyelikten çıkarma hakkında talepte bulunur, kararı yönetim kurulu verir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 21: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

21.1) Giriş Aidatı ve  Üye yıllık Aidatı artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

21.2) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

21.3) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, festival vb. gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

21.4) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

21.5) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

21.6) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

21.7) Diğer gelirler.

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde 22: Dernek temsilcilik açamaz.

ŞUBE AÇMA

Madde 23: Dernek şube açamaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 24:
Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 25:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 26: Tüzük değişikliği ancak Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin yazılı onayı alınarak, Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 27: Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Madde 28: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde  Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın olan ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 29:
Bu Tüzük’te belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatların dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

ONUR KURULU

Madde 30: Adana, Mersin, Tarsus ve Osmaniye’de faaliyet gösterdiği alan itibariyle topluma mal olmuş 60 yaş üzeri kişilerden oluşur. Seçme ve seçilme hakkı olmayıp, giriş ve yıllık aidat onur kurulu üyelerinden alınmaz. Önerilen onursal üye yönetim kurulunun salt çoğunluğu ile onursal üyeliğe kabul edilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       :  Görev Unvanı              :

Ozan BURUCU                                     Başkan

Ahmet ÖZSIRKINTI                           Başkan Yardımcısı

Duygu BURUCU                                Sekreter

Serdar PULİ     .                                    Sayman                      

Elif SÖNMEZ                                       Üye

Ertan ACARLAR                                  Üye

Mustafa Cankat GÜR                             Üye